sábado, 10 de xaneiro de 2015

COMO NOS SENTIMOS?

As emocións forman parte da vida da aula. Dende que entramos no colexio ata que saímos, sentimos cousas que en moitas ocasións non sabemos explicar. Tampouco detectamos cal é a súa orixe,  nin qué debemos facer cando xorden eses sentimentos dentro de nós.

Xestionar as emocións é unha tarefa complexa pero moi potente xa que condiciona a nosa aprendizaxe. Sentirse ben cun mesmo e cos demais crea un clima óptimo no desenvolvemento do proceso de ensinanza-aprendizaxe, e nós, como docentes, debemos crealo.

Como?

- Permitindo que os nenos/as expresen como se senten

- Resolvendo os conflitos que xorden na aula, valorando a súa importancia e escoitando todas as partes implicadas

- Desenvolvendo actividades en gran grupo, onde se favorezan as relacións sociais

- Empregando unha linguaxe axeitada: os sentimentos teñen nome


Unha das actividades que traballamos na aula é exteriorizar como nos sentimos. 

Empregamos as imaxes do conto "Unha manchea de bicos", lido pola mestra Lara no trimestre pasado. Nesas imaxes puidemos identificar 4 estados de ánimo: Content@, Triste, Enfadad@, Asustad@. Elaboramos un taboleiro no que os nenos/as diariamente, e de maneira autónoma e opcional, expresan como se senten. Visualizalo no taboleiro axúdalles a exteriorizalo, interiorizando esa linguaxe no seu vocabulario e poñéndoa en práctica na súa vida cotiá.

CONTENT@
TRISTEENFADAD@

ASUSTAD@Agradecerlle á mestra Lara a realización e envío das fotografías. Moitas grazas profe!

Ningún comentario:

Publicar un comentario